Zjevení Panny Marie (Mariánská zjevení)

Po celém světě se lidem celá staletí zjevuje Panna Marie – matka Ježíše Krista. Kdo nebo co za tím stojí? Je to skutečně Panna Marie, která je podle Římsko-katolické církve u Boha a přimlouvá se za lidi? Nebo je to podvod?

Zjevení Panny Marie v Garabandalu
San Sebastián de Garabandal je malá španělská horská vesnici, kde se v letech 1961–1965 (průběhu II. Vatikánského koncilu), zjevila čtyřem dívkám Panna Maria a hovořila s nimi (řekla jim poselství).

Zjevení Panny Marie ve Fátimě
Fátima je malé městečko v Portugalsku, kde se třem malým pasáčků zjevovala Panna Marie. Bylo to v roce 1917  a stalo se to  každého 13. dne v šesti po sobě jdoucích měsících. Díky tomu je Fátima jedno z nejznámějších katolických poutních míst na světě.

A takto můžeme pokračovat: Zjevení Panny Marie na Slovensku v Turzovce ( 1958), zjevení Panny Marie v Medžugorii (Jugoslávie, od roku 1981)…

Kdo stojí za Mariánským zjevením?
Satan a jeho démoni. Marie se nikde zjevovat nemůže, protože čeká na vzkříšení. Nikde v Bibli nenaleznete, že je u Boha a přimlouvá se za hříšné lidi. Římští katolíci celá staletí šíří tyto bludy, neboť sami jsou oklamáni démony. Římský katolicismus je falešné náboženství, za kterým stojí démoni. Musíme se modlit, ať ještě mnoho katolíků pozná pravdu a činí pokání.

Bible
Pravdu hledejte výhradně v Bibli!

Za každým Mariánským zjevením stojí démoni:

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible, překlad 21.století, 2. Korintským 11,14-15

Jedině Kristus Ježíš, ne Marie:

„Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi.“
Bible, překlad 21.století, 1. Timoteus 2,5-6

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible, překlad 21.století, Jan 14,6

„V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!“
Bible, překlad 21.století, Skutky 4,12

Jedině Bohu se máme klanět, ne sochám atd.:

„Ježíš mu odpověděl: Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.“
Bible, překlad 21.století, Lukáš 4,8

Může vás zajímat:

Mariánská zjevení je podvod démonů
Římsko-katolická církev je samá satanova symbolika