Desatero Božích přikázání

Desatero Božích přikázání:

1.Neměj žádné bohy kromě mne.
2.Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí,6a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.
3.Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu.
4.Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.
5.Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
6.Nezabíjej.
7.Necizolož.
8.Nekraď.
9.Nelži o svém bližním.
10.Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla – nezáviď svému bližnímu vůbec nic.“
Bible, překlad 21. století, Exodus 20,3-17

Desatero Božích přikázání a Římsko-katolická církev
Víte o tom, že Římsko-katolická církev si upravila Desatero Božích přikázání (Bibli)? Je to skutečně tak! Římsko-katolická církev vypustila druhé přikázání: „Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi“. Římsko-katolická církev je známá svým modlářstvím (klanění se sochám, obrazům, ukřižovaný Ježíš na kříži apod.), proto ta úprava. No a pokud bylo jedno přikázání odstraněno, ostatní přikázání byla posunuta o jednu pozici zpět a desáté přikázání bylo rozděleno na dvě části (9 a 10). A ještě je nutno zmínit, že  deváté přikázání bylo zkráceno. „Nepožádáš manželky bližního svého“ je pouze část desátého biblického přikázání.

Musíme dodržovat Sobotu?
Nyní již ne. Jsme spaseni vírou v Krista, ne zákonickou Sobotou. Více Význam Soboty (Šabatu).