Existuje peklo? Mýty a fakta o pekle

Římsko-katolická církev rozšířila nepravdu, že satan a jeho démoni v současnosti v „pekle“ mučí bezbožné lidi a hříšné křesťany. Skutečně jde hříšná duše v okamžiku smrti člověka do „pekla“, kde na ní už čekají démoni s mučícími nástroji? Odpověď na tuto otázku/pravdu najdeme jedině v Bibli.

  1. Nejprve je potřeba si uvědomit (přijmout fakt), že „pekle“ bude celé tělo, ne pouze duše:

„Svádí-li tě tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.“
Bible překlad 21. století, Matouš 5,29

2. Je logické i biblické, že nemůže mít někdo v „pekle“ bez soudu. Soud bude až po návratu Ježíše Krista:

„Nedivte se tomu; přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou – ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu.“
Bible překlad 21. století, Jan 5,28-29

3. Co se tedy děje po smrti člověka? Duše míří do „hrobu“, říši mlčení/ticha, kde čeká na vzkříšení (druhý příchod Ježíše Krista):

„Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil – vždyť míříš do hrobu, kde není co dělat, kde chybí smysl, moudrost i vědění!“
Bible překlad 21. století, Kazatel 9,10

„Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení.“
Bible překlad 21. století, Žalm 115,17

4. Není pochyb o tom, že i opravdový křesťané budou vzkříšeni:

„Blaze tobě, neboť ti nemají čím odplatit, ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých.“
Bible překlad 21. století, Lukáš 14,14

5. Bible ale hovoří o ohnivém jezeře. Ano. Ohnivé jezero je symbol druhé smrti:

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Bible překlad 21. století, Zjevení 21,8

6. Ohnivé jezero bude tady na zemi po vzkříšení, soudu:

„Totéž slovo udržuje a uchovává nynější nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí.“
Bible překlad 21. století, 2. Petr 3,7

7. Poté budou všichni hříšníci zničeni (shoří) – celá zem bude jedno velké ohnivé jezero:

„Ničemové však budou zahubeni, Hospodinovi nepřátelé vymizí, jako když trávu z pastviny pohlcuje dým.“
Bible překlad 21. století, Žalm 37,20

„Spoléhej na Hospodina a drž se jeho cesty. On tě povýší, abys obdržel zemi, ničemy ale vymýtí, uvidíš!“
Překlad 21. století, Žalm 37,34

„Hle, už přichází ten den planoucí jako pec! Všichni nadutci a všichni zločinci budou jako strniště a den, který přichází, je sežehne, praví Hospodin zástupů. Nezůstane z nich kořen ani ratolest!“
Bible překlad 21. století, Malachiáš 3,19

8. A co bude se stanem a jeho démony? Na konci věků budou též navždy vyhlazeni:

„Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok; tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.
Bible překlad 21. století, Zjevení 20,10

Z Bible je patrné, že Bůh je láska. Bůh není žádný tyran, který by si liboval ve věčném utrpení. Prostě a jednoduše všechny hříšné lidi zabije a stvoří novou zemi pro věrné:

„Hle – já stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet.“
Bible překlad 21. století, Izaiáš 65,17

Bůh se jednou pro vždy  vypořádá s hříšníky, utrpením, které nyní prožíváme a vytvoří dokonalý domov pro věrné. To, co zažíváme nyní, bude zapomenuto a nikdo to nebude připomínat.

Závěr
Existuje v současnosti „peklo“? Ne. Bude někdy „peklo“? Ano, na konci věku.