Vše o křtu. Kde se mohu nechat pokřtít?

Pokud jsi uvěřil v Boha a přijal Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele, je velmi důležité se nechat pokřtít.

„Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království. Jak se může člověk narodit, když je starý? řekl na to Nikodém. Může se snad vrátit do matčina lůna a podruhé se narodit? Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo; co se narodilo z Ducha, je duch.“
Bible, překlad 21. století, Jan 3,3-6

Jde o vodní křest na odpuštění hříchů – křest ponořením.

„Ta slova je zasáhla do srdce. Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát: Co máme dělat, bratři? Čiňte pokání, odpověděl Petr, a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého,“
Bible, překlad 21. století, Skutky 2,37-38

Jde o OKAMŽITÝ křest na odpuštění hříchů (stačí až druhý den)! Pokud vám nějaký křesťan řekne, že nejprve musíte projít dlouhodobým kurzem Bible (měsíce, roky), podléhá satanovu učení. Obráceného člověka můžeme poučit během jedné hodiny.

„Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí. Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 2,41-42

Podmínky křtu
Jaký jsou podmínky křtu? Jsou tři biblické podmínky:

1. Věřit v Trojjediného Boha, přijmout Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele.
2. Činit pokání (uvědomovat si hříchy, vyznávat je Bohu a nechtít v nich dál pokračovat). Před křtem nemusíš mít vyznané všechny hříchy (jen ty, na které si vzpomeneš)!
3. Křest musí být tvé dobrovolné rozhodnutí.

Křest a Římsko-katolická církev
Pokud jsi byl „pokřtěný“ v kostele a vykonal jsi „křest“ (jako dítě nebo dospělý), který provádí Římsko-katolická církev, musím ti říct, že Římsko-katolická církev provádí nebiblické křty, tudíž je tvůj křest neplatný. Není možné křtít nicnevědoucí dítě, které si neuvědomuje přítomnost Boha a další věci. Též není možné křtít pokapáním nebo politím hlavy. Bible nám jasně říká, že musí být ponořeno celé tělo (musí být dostatek vody).

„Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Božího Ducha, jak sestupuje z nebe jako holubice a přichází na něj. Vtom se z nebe ozval hlas: Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 3,16-17

Podrobnosti o biblickém křtu naleznete zde. Pokud máš zájem o křest, kontaktuj nás zde.