Proč není Panna Maria cesta ke spasení?

Marie (také Panna Maria) je matka Ježíše Krista z Nazareta. Římsko-katolickou církví byla Marie prohlášena za blahoslavenu (beatifikace). Beatifikace je druhým stupněm kanonizačního procesu (tj. prohlášení za svatého v Římsko-katolické církvi).

Marie jako Královna nebes
Římsko-katolická církev (Katechismus) učí, že Marie byla bez hříchu (stejně jako Ježíš). V Katechismu se také dočtete, že  Marie  vstoupila na Nebesa tělem i duší a je Královnou nebes, že je matkou milosti a může způsobit záchranu. Toto všechno je lež, protože Bible nás učí, že jediný prostředník mezi Bohem a člověkem je Ježíš Kristus.

Marie není cesta ke spasení
Proč není Panna Maria cesta ke spasení? Protože Bible nic takového není! Jedinou cestou ke spáse je víra v Ježíše Krista (Božího Syna). Víra v to, že Ježíš zemřel jako zástupná oběť za hříchy lidí, vstal z mrtvých. Bible o tom hovoří jasně:

„Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“
Bible, ekumenický překlad, Skutky 4,11-12

„Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.“
Bible, ekumenický překlad, Římanům 10,9

„Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible, ekumenický překlad, Jan 14,6

Přimlouvá se Marie u Boha za lidi?
Římsko-katolická církev dále vyučuje další nebiblickou věc, a sice to, že Marie je u Boha přimlouvá se za lidi. To je nestoudná lež! Je tady zase výhradně Ježíš, který přímluvcem, kterého máme v Nebi:

„Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého.“
Bible, ekumenický překlad, 1. Jan 2,1

„Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!“
Bible, ekumenický překlad, Římanům 8,34

Pravda o Marii
V  Bibli se dočteme, že Marie byla hodná, pokorná žena. Není pochyb o tom, že by si z ní měl každý křesťan vzít příklad. Bible nás ale neučí, že Marie byla bezhříšnou ženou, že je spoluvykupitelkou, přímluvkyní a další lidské výmysly. To Římsko-katolická církev to pokroutila a udělala si z ní modlu. Díky Mariánskému kultu mají satan a jeho démoni „žně“.

Modleme se za katolíky
Milujme a modleme se za všechny katolíky, ať procitnou a poznají pravdu. Jsou to oklamaní lidé, které oklamal satan a jeho démoni. Za každým Mariánským zjevením hledejme démony.

Jediná cesta k Bohu je Ježíš Kristus