Proč a jak přijmout Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele?

Proč přijmout Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele?

Abych nezahynul a měl život věčný. Na konci věků přijde Ježíš Kristus a skoncuje s hříchem. Bezbožní lidé budou zahubeni v „pekle“ a pro opravdové křesťany Bůh vytvoří nový dokonalý domov, kde nebude už žádné utrpení ani smrt.

Jak přijmout Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele?

Je potřeba si uvědomit:

1. Že existuje Bůh a všechno co vidíš, je stvořené.

2. Ježíš Kristus je Bůh.

„Já a Otec jsme jedno.“
Bible překlad 21. století, Jan 10,30

3. Ježíš zemřel na kříži, aby zaplatil dluh za naše hříchy:

„Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci.“
Bible překlad 21. století, Římanům 5,8

4. Uvědom si, že pokud přijmeš Ježíše za osobního Pána a Spasitele, měl bys ho mít vždycky na prvním místě!

„Kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách, a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za mnou, nemůže být mým učedníkem.“
Bible překlad 21. století, Lukáš 14,26-27

4. Uvědom si i to, že když jsi poznal Boha, je to nezasloužená milost, kterou je nutné přijmout vírou.

„Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar;9není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil.“
Bible překlad 21. století, Efezkým 2,8-9

Vykonej modlitbu přijetí (někde o samotě):

„Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse.“
Bible překlad 21. století, Římanům 10,9-10

Modlitba přijetí může vypadat např. takto:

„Díky ti Bože, že jsem tě mohl poznat. Vyznávám, že jsem hříšník a zasluhuji smrt. Věřím Pane Ježíši, že jsi zemřel za všechny mé hříchy a děkuji Ti za to. Věřím, že jsi vstal z mrtvých proto, abych byl zachráněn pro věčnost. Prosím, vstup nyní do mého srdce a staň se Pánem mého života. Nyní tě Ježíši přijímám jako svého Pána a Spasitele. Amen“

Křest je velmi důležitý
Poté je potřeba vykonat vodní křest na odpuštění hříchů. Křtít může každý znovuzrozený křesťan (ne pouze pastor). Pozor na Římsko-katolickou církev, která provádí nebiblické křty. Vše o křtu naleznete zde.

„Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové.“
Bible překlad 21. století, 2. Korintským 5,17