Kdy bude konec světa?

Kdy bude konec světa? Je možné spočítat datum konce světa? Jak bude vypadat konec světa? Zničí Zemi asteroid, přírodní katastrofa, nebo nepřátelští mimozemšťané? Bude 3. světová válka, která zničí Zemi?

Všichni „proroci“ (Baba Vanga, Nostradamus, Sibila, Alois Irlmaier…) shodně tvrdí, že konec světa bude brzy. Mají pravdu?

Je možné vědět datum konce světa?
Musíme si uvědomit, že Bůh stvořil věky, čas. Žijeme ve stvořeném čase. Bůh žije mimo náš čas a prostor. Bůh ví, co se stane zítra. Vidí všechny dny najednou až do konce věků. Bůh je tedy jediný, kdo zná přesné datum konce světa.

„Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec.“
Bible, překlad 21. století, Marek 13,31-32

Konec světa a proroci
Žádný z výše uvedených „proroků“ nemohl znát datum konce světa. Je možné (až pravděpodobné), že např. Baba Vanga, měla „vidění“, to ale bylo od démonů. Démoni stojí za UFO, kruhy v obilí a mnohým dalším.

Jaký bude konec světa?
Mnoho lidí netuší, že konec světa podle Bible znamená druhý příchod Ježíše Krista na Zemi. Ježíš přijde proto, aby přišel soudit lidi a zničil svět, jak ho známe.

Před příchodem Ježíše má být sedmileté soužení rozdělené na dvě části (3,5 a 3,5 roku). Druhá část má být zkrácena:

„Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny.“
Matouš 24,21-22

Bible o druhém příchodu Ježíše Krista:

„Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 16,27

„Amen, amen, říkám vám: Přichází chvíle, a už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti, kteří uslyší, budou žít. Jako má Otec život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl život sám v sobě, a dal mu také pravomoc konat soud, protože je Syn člověka. Nedivte se tomu; přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou – ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu.“
Bible, překlad 21. století, Jan 5,25-29

„Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem,“
Bible, překlad 21. století, 2.Petr 3,10-12

„Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky.“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 4,15-17

Shrnutí
Takže už víme, že před příchodem Ježíše má být sedmileté soužení, jaké tady ještě nikdy nebylo. Mnoho lidí (i křesťanů) si myslí, že jde o celosvětovou jadernou válku. Svět ale nezničí lidské zbraně, ale Ježíš Kristus. To „soužení, jaké tady ještě nikdy nebylo“ vidím jako psychologický teror, který zažíváme právě nyní (Evropská unie…).

Je tedy jisté, že svět (satanský systém i stvoření), jak ho známe, jednou skončí. Přesnou hodinu a den zná jen Bůh. Přesnou hodinu a den! V Bibli ale nestojí, že nemůžeme znát období Ježíšova návratu. Vždyť Bůh lidem skrz Bibli říká, jaká budou znamení posledních dnů: Stát Izrael, troubení závěrečných polnic, morální úpadek společnosti, znamení z nebe, války a přírodní katastrofy… Všechna biblická znamení posledních dnů naleznete zde.

Také už víme, že Ježíš přijde jako Soudce. Nejprve vzkříší již zemřelé křesťany, kteří „spí“ v „hrobech“, živé si vezme k sobě (vytržení). Po „tisíciletém království“ (u Boha je 1000 let jako 1 den – neexistuje čas) Ježíš vzkřísí hříšníky, kteří poté skončí v „pekle“. „Peklo“ není nějaký konkrétní prostor, kde Bůh bude navždy mučit bezbožné. Podrobnosti o „pekle“ zde.

Je možné příchod Božího Syna (konec světa) přežít?
Ano. Přijmi Ho za svého Pána a Spasitele právě teď! Tady se dozvíš podrobnosti.