O manželství. Důvody k ukončení manželství

Bůh vytvořil manželství:

„Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.“
Bible, překlad 21. století, Genesis 1,27

„Od počátku stvoření je ale Bůh‚ učinil jako muže a ženu. Proto člověk opustí svého otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo.‘ A tak už nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, ať člověk nerozděluje.“
Bible, překlad 21. století, Marek 10, 6-9

Manželství si mají všichni vážit. Sex mimo manželství Bůh zakazuje.

„Manželství ať si všichni váží a manželské lože ať je bez poskvrny, vždyť smilníky a cizoložníky čeká Boží soud.“
Bible, překlad 21. století, Židům 13,4

V manželství se nemáme odpírat jeden druhému.

„Muž ať své ženě plní manželskou povinnost, stejně jako žena svému muži. Ženino tělo už nepatří jí, ale manželovi, stejně jako mužovo tělo už nepatří jemu, ale manželce. Neodpírejte se jeden druhému – jedině po vzájemné shodě, že se na čas uvolníte pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás nepokoušel satan, kdybyste se nemohli ovládnout.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 7,3-5

Bůh nenávidí rozvod.

„Nenávidím rozvod! praví Hospodin, Bůh Izraele. Nenávidím ho jako plášť potřísněný násilím, praví Hospodin zástupů. Chraňte se tedy a nebuďte nevěrní.“
Bible, překlad 21. století, Malachiáš 2,16

Důvody pro ukončení manželství

1. Smrt.

2. Smilstvo (sex mimo manželství).

„Já vám však říkám, že každý, kdo zapudí svou manželku (kromě případu smilstva), přivádí ji k cizoložství; a každý, kdo si zapuzenou vezme, cizoloží.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 5,32

Manželství a poslední časy
To, co vidíme dneska, je to, že páry žijí bez manželství (i když mají děti). Je to nejenom díky nevázanosti, ale i penězům. Stát (satanský systém) finančně podporuje lidi, kteří neuzavírají manželství. Toto je jedním z mnoha znamení posledních časů.

„Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky. Prolhaní pokrytci s cejchovaným svědomím budou lidi zrazovat od manželství a zakazovat jim jíst, co Bůh stvořil. Ti, kdo věří a znají pravdu, to však mají požívat s vděčností, neboť vše, co Bůh stvořil, je dobré a nic, co se přijímá s díkůvzdáním, není třeba odmítat; posvěcuje se to Božím slovem a modlitbou.“
Bible, překlad 21. století, 1. Timoteus 4,1-5